FLAUTO TRAVERSO

Sylwia Kozlowska
Stella Chissotti

FLAUTO DOLCE

Stella Chissotti

VIOLONCELLO

Carmen Sotelo

ARPA

SASSOFONO

BATTERIA